Privacyverklaring

Bridgeclub Star spelend in Utrecht en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) onder clubnummer 2026, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict

Wij zijn lid van de BridgeBond omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van één bridgedistrict, Utrecht.

Indien u lid wordt van bridgeclub BC Star, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie van de BridgeBond.

Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de BridgeBond uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.

Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond.. Onderdeel van het NBB-Rekenprogramma© is ook een inschrijfformulier dat door ons kan worden gebruikt.

Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma©  gebruiken, dan verkrijgen wij en de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

Indien u van ons lid bent leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De BridgeBond koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

Onze club levert u daarnaast de volgende diensten:

 • In de ledenlijst van BC Star wordt, uitsluitend met uw toestemming, uw foto opgenomen. Deze ledenlijst is alleen toegankelijk voor leden.
 • Op de website wordt verslag gedaan van nieuwswaardige verenigingsactiviteiten, zoals clubavonden, externe competities, bekerwedstrijden, vergaderingen, Star Grand Café Tour of jubileumbijeenkomsten. Hierin worden namen van leden vermeld. Uitspraken van de protestcommissie worden geanomiseerd op de website gepubliceerd.
 • Het op de website beschikbaar stellen van foto’s van bovengenoemde nieuwswaardige verenigingsactiviteiten. Foto’s waarop iemand herkenbaar is afgebeeld worden op diens verzoek verwijderd. Fotoalbums worden na een jaar met een wachtwoord beveiligd en zijn daarna alleen voor leden toegankelijk. Voor de Star Grand Café Tour geldt bovendien dat bij de inschrijving aan de deelnemers wordt gemeld dat er tijdens het evenement foto’s worden gemaakt. Er wordt de gelegenheid geboden hier vooraf bij de fotograaf bezwaar tegen te maken.

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze clubavond en overige activiteiten van ons en de BridgeBond, het opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze Clubwebsite, https://bcstar.nl;
 • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
 • afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  • de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn – die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond);
  • onze lidmaatschapsovereenkomst met de BridgeBond;
  • de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of bij de BridgeBond gelieerde organisaties;
  • de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma© wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond;
 • het verwezenlijken van historische doelen;
 • het verslag doen van clubavonden, externe competities en andere relevante bridgewedstrijden;
 • het jaarlijks organiseren van de Star Grand Café Tour;
 • het beschikbaar stellen van fotomateriaal als sfeertekening van de activiteiten die de club organiseert.

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite  zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan ons, ons bridgedistrict en de BridgeBond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens – beperkt tot voor zover als ieder daartoe gerechtigd is – worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden.

De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de BridgeBond ter beschikking is gesteld. Onze club heeft ook nog een eigen website https://bcstar.nl/.

Wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen

Wij en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris.


Aanvullende informatie betreffende deze website

Gebruik van gegevens

Persoonlijke informatie die u op deze website verstrekt, wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de informatie heeft gegeven. Bijvoorbeeld, uw e-mailadres ingevuld op een e-mailformulier op de website wordt alleen voor die e-mail gebruikt. Persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden of voor andere doeleinden gebruikt.

Ten behoeve van de ledenlijst wordt van leden van BC Star de volgende informatie op deze website bewaard: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres, NBB-lidnummer, NBB-rating en, als u die hiervoor beschikbaar stelt, een foto. Deze gegevens zijn beveiligd; de ledenlijst wordt alleen getoond als u op de website bent ingelogd als lid van BC Star.

Gebruiksstatistieken

Op de website is de Matomo Analytics software geïnstalleerd. Hiermee wordt informatie verzameld over het gebruik van de website, zoals aantallen bezoeken van webpagina’s en downloads van Star Magazine-artikelen. Dit geeft ons inzicht in het nut van de informatie op de website en biedt hulp om gerichte verbeteringen aan te brengen.

De informatie die voor dit doel wordt bewaard, is geanonimiseerd; ze bevat geen gegevens die herleidbaar zijn tot individuele bezoekers van de website. De informatie wordt in eigen beheer en beveiligd op de websiteserver bewaard en wordt niet met derden gedeeld.

Cookie-beleid

De website maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die uw websitebrowser op verzoek van de website op uw computer plaatst. Voor de BC Star website gaat het hierbij om:

 • Functionele cookies die dienen voor het technisch goed laten functioneren van de website; bijvoorbeeld om te onthouden dat een bezoeker is ingelogd, het mogelijk maken om een reactie op een bericht nog enige tijd na publicatie te wijzigen, enz.
 • Analytische cookies voor het verzamelen van gegevens over gebruik van de website. Deze informatie wordt in geanonimiseerde vorm bewaard.

Het via een koppeling op de BC Star website openen van informatie op andere websites heeft tot gevolg dat ook cookies op uw apparaat worden geplaatst van die websites, waarvoor mogelijk een ander privacybeleid geldt. Informatie afkomstig van andere websites wordt daarom alleen getoond als door een afwijkende vormgeving voor de bezoeker redelijkerwijze herkenbaar is dat die informatie niet afkomstig is van de Star-website.

Desgewenst kunt u het gebruik van cookies beperken of geheel uitschakelen. Een uitgebreide uitleg over privacy op internet, inclusief het verwijderen en, al dan niet selectief, weigeren van cookies is te vinden op de website van de Consumentenbond. Bedenk wel dat sommige functies en services op deze en andere websites mogelijk niet correct functioneren als u cookies volledig heeft uitgeschakeld.


Verdere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacybeleid Nederlandse Bridge Bond

Verwerkersovereenkomst website-hosting: Algemene Voorwaarden Antagonist B.V., pagina 10 e.v., “BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS”.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 februari 2024.