Statuten, reglementen

Statuten en reglementen

Statuten

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 9 juni 1987

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub “Star”, hierna en in alle reglementen ook aan te duiden als B.C. Star. Zij wordt in deze statuten ook aangeduid als “de vereniging”.

2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

3. B.C. Star voert als embleem een vijfpuntige witte ster in een blauw veld.

Oprichtingsdatum, verenigingsjaar

Artikel 2

De vereniging werd opgericht op twee februari negentienhonderd twee en veertig en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van een april tot en met een en dertig maart daaropvolgend.

Doel

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond; b. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort; en c. het organiseren van – en deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Leden en begunstigers

Artikel 4

1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.

2. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen,’ die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regels.

3. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich voor de bridgesport in het algemeen of voor de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van tenminste tien leden.

4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimumbijdrage.

5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating

Artikel 5

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regels.

2. Bij niet-toelating tot lid of begunstigde kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Register

Artikel 6

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de gewone leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt: a. door schriftelijke opzegging door het lid; b. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; d. door overlijden van het lid; e. door royement door de Nederlandse Bridge Bond.

2 .Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur,

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld te verantwoorden.

7. Vooruitlopend op een mogelijke beëindiging van het lidmaatschap op de wijze als is bedoeld in lid 1, onder b, c en e van dit artikel, kan het bestuur altijd een lid schorsen voor een periode van ten hoogste zes maanden. ook hiertegen staat beroep open op de algemene vergadering conform lid 6 van dit artikel.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers

Artikel 8

I. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Geldmiddelen – Jaarlijkse bijdragen

Artikel 9

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.

2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de bijdragen van de leden en de minimumbijdragen van de begunstigers vast.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De algemene vergadering bepaalt het juiste aantal bestuursleden. Benoemingen geschieden uit de gewone leden, ereleden en leden van verdienste.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan een bindende voordracht is geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

6. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur

Artikel 11

1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden worden als zodanig benoemd. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.

2.Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.

3 .Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaald is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.

4. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden schorsing

Artikel 12

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van – en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging

Artikel 13

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door een of meer personen die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: a. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden; b. hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 14

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, ander overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden. ereleden en leden van verdienste een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.

Algemene Vergadering

Artikel 15

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14. met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar c. voorziening in eventuele vacatures; d. voorstellen van het bestuur, de gewone leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; e. al die zaken waarvan het Huishoudelijk Reglement bepaalt, dat zij aan de orde dienen te komen.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte den stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19, met inachtneming van de in dat artikel vermelde oproepingstermijn.

Toegang en stemrecht

Artikel 16

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de gewone leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 6 en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van een stem.

4. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn als persoon betreffen.

5. Een lid kan slechts een ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts een ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

Voorzitterschap en Notulen

Artikel 17

1. De algemene vergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger. Ontbreken beiden dan treedt een door het bestuur aangewezen lid van het bestuur als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 18

1. Het ten algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid den vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij den persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan den persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is het verworpen.

7. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een den stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot fusie, statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 19

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Statutenwijziging

Artikel 20

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond. gevestigd te ‘s Gravenhage en van het district waartoe de vereniging behoort.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ten behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden en hiervan de leden op de hoogte stellen.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt aan die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en fusie

Artikel 21

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot fusie behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 22

1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging. of op voorstel van het bestuur.

3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te ‘s Gravenhage en van het district waartoe de vereniging behoort.

Huishoudelijk reglement

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 25 juni 2019

AANMELDING VAN LEDEN

Artikel 1

BC STAR richt zich op spelers met een speelniveau van 1e klasse of hoger. Personen die lid van Star wensen te worden geven hiervan kennis aan het bestuur op een daartoe bestemd webformulier. Het bestuur beslist of het kandidaatlid wordt voorgesteld. De termijn van voorstellen duurt veertien dagen. In de loop van deze termijn hebben de leden de gelegenheid hun bezwaren tegen toelating kenbaar te maken bij het bestuur. Na het verstrijken van de termijn beslist het bestuur over de toelating. BC Star kent 3 soorten leden: gewone leden, halfleden en jeugdleden. Halfleden nemen niet deel aan de clubcompetities. Jeugdleden zijn bij aanvang van het lopende verenigingsjaar 25 jaar of jonger.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 2

De leden zijn gehouden :

 1. de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement na te leven en niet in strijd daarmede te handelen;
 2. bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en bepalingen;
 3. hun financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen tot het eind van het verenigingsjaar, waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.

Artikel 3

Het lidmaatschap van een andere bridgevereniging is aan de leden niet verboden.

BESTUUR

Artikel 4

De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur c.q. het dagelijks bestuur, alsmede de jaarvergadering en de overige algemene vergaderingen.

Artikel 5

De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging.

Artikel 6

De penningmeester houdt de kas en de boeken van de B.C. Star. Hij maakt ter behandeling in de jaarvergadering, in overleg met het bestuur, een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken zonder machtiging van het bestuur.

Artikel 7

Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene vergadering.

TECHNISCHE COMMISSIE

Artikel 8

Het bestuur wordt in zijn taak ten aanzien van bridgetechnische aangelegenheden terzijde gestaan door een uit tenminste vijf leden bestaande technische commissie, hierna te noemen TC. Maakt geen der bestuursleden deel uit van de TC dan wijst het bestuur een zijner leden aan als toehoorder in de vergaderingen van de TC.

Artikel 9

De leden van de TC worden door de jaarvergadering gekozen uit de gewone leden, leden van verdienste en ereleden. Elk TC lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de TC op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 10

Het TC lidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken door een TC-lid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 11

De voorzitter van de TC wordt in functie gekozen, de overige functies worden in onderling overleg verdeeld. De secretaris notuleert de vergaderingen. De leider(s) van de districtsviertallencompetitie zorgt (zorgen) voor een goed en regelmatig verloop van deze wedstrijden en houdt (houden) de stand bij. De clubcompetitieleider zorgt voor het goed functioneren van de clubcompetitie, verzorgt het materiaal, controleert en berekent de uitslagen en maakt de stand op. De leider van de topintegraal wedstrijden verzorgt de uitslagen en houdt de stand bij. Voor het regelen van de wedstrijden in clubverband en overige wedstrijden wijst de TC iemand uit haar midden aan. Alle hierboven genoemde functionarissen verstrekken de gegevens ter publicatie die op hun werkzaamheden betrekking hebben.

Artikel 12

De voorzitter roept de leden van de TC in vergadering bijeen zo vaak hem of twee der andere leden dit wenselijk voorkomt. Hij geeft hiervan tijdig kennis aan het bestuur. In de algemene vergadering is hij de woordvoerder van de TC.

Artikel 13

De TC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet voorstellen voor het komende speelseizoen.

Artikel 14

Voor het vervullen van haar taak dient de TC aandacht te schenken aan de suggesties uit de jaarvergadering ten aanzien van het komende speelseizoen. Zij is te allen tijde gehouden haar plannen ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen vóór die ter publicatie worden vrijgegeven. Zij is steeds gebonden aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen of bepalingen, alsmede aan het reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 15

Tot de taken van de TC behoren:

 1. het uitgeven van reglementen en bepalingen voor de wedstrijden in clubverband, de viertallenwedstrijden en eventuele andere wedstrijdvormen binnen de B.C. Star;
 2. het rangschikken van de bekende paren in de diverse groepen;
 3. het opstellen van viertallen in de landelijke competitie;
 4. het opstellen van viertallen in de districtscompetitie;
 5. het opstellen van teams voor een mogelijke interne competitie;
 6. het samenstellen van vertegenwoordigende teams voor het spelen van wedstrijden in clubverband;
 7. overige technische werkzaamheden

Het ‘reglement technische commissie’ beschrijft de richtlijnen die door de TC zullen worden gehanteerd bij de vervulling van deze taken.

Artikel 16

Tegen beslissingen en maatregelen van de TC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur, dat de TC gehoord, uitspraak doet.

VERGADERINGEN

Artikel 17

Tot de vaste agendapunten van de jaarvergadering behoren: opening; mededelingen en ingekomen stukken; notulen van de vorige algemene vergadering; verslag van de secretaris; verslag Star Grand Café Tour; verslag Franz zur Lage trofee; verslag van de technische commissie en samenstelling technische commissie; verslag van de protestcommissie; verslag van de feestcommissie; verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie; verslag van de penningmeester incl. jaarrekening en begroting; vaststelling van de contributie; samenstelling bestuur; speelschema voor het komende speelseizoen; wijziging reglementen; jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd; behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen; rondvraag; sluiting.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN

Artikel 18

De gewone leden zijn een contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de jaarvergadering wordt vastgesteld. De wijze van betaling wordt geregeld door de penningmeester.

Artikel 19

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Dit geldt eveneens voor gewone leden die 50 jaar of langer lid zijn.

PUBLICATIES

Artikel 20

Het beheer van de website zal worden uitgevoerd door een of meer door het bestuur benoemde leden, hierna te noemen webmaster(s) .

Artikel 21

De website van BC Star houdt belangstellenden op de hoogte van alles wat de vereniging en haar leden betreft en biedt ruimte aan :

 1. publicaties van bestuur, TC, redactie Star Magazine en overige commissies;
 2. programma’s van te spelen en uitslagen van gespeelde wedstrijden, uitslagen en standen van clubcompetitie, TI en overige wedstrijden in clubverband;
 3. nieuwtjes uit de bridgewereld, personalia en andere informatie, die voor de leden van belang kunnen zijn;
 4. door de leden aangeboden berichten, zoals wedstrijdverslagen.

Artikel 22

Tegen weigering van plaatsing op de website door een webmaster of ongewenste aanpassing is beroep bij het bestuur mogelijk, dat de webmaster gehoord, uitspraak doet.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23

Dit reglement of de wijzigingen treden terstond na aanneming door de algemene vergadering in werking, tenzij in het desbetreffend besluit van de algemene vergadering een bepaalde datum, termijn of overgangsbepaling is opgenomen.

Artikel 24

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, onder verantwoording aan de algemene vergadering.

Reglement Technische Commissie

Laatst gewijzigd in de algemene ledenvergadering op 25 augustus 2020

ALGEMEEN

Artikel 1

Dit reglement beschrijft de richtlijnen die door de TC zullen worden gehanteerd bij de vervulling van haar taken benoemd in artikel 15 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 2

Aanpassingen aan het reglement worden, na instemming van het bestuur, ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering.

CLUBCOMPETITIE

Artikel 3

Jaarlijks wordt door de TC een competitiereglement opgesteld, in aanvulling op dit wedstrijdreglement, met de regels die het nieuwe speelseizoen gelden voor de clubcompetitie.

Artikel 4

De clubcompetitie bestaat uit enkele series wedstrijden per speelseizoen waarin in groepen wordt gespeeld en wordt aangevuld met een aantal andere wedstrijdvormen. Bijvoorbeeld:

 1. het persoonlijk toernooi waarvoor een wisselbeker beschikbaar is;
 2. een topintegraal competitie waarvoor een wisselbeker beschikbaar is;
 3. de zomercompetitie;.

Artikel 5

De wedstrijden worden gespeeld met gedupliceerde spellen.

Artikel 6

De agenda voor het speelseizoen wordt jaarlijks door de TC vastgesteld.

INDELING VAN DE PAREN

Artikel 7

De TC verzorgt de indeling van paren in groepen met inachtneming van de artikelen 6 t/m 9 van dit reglement en aanvullende afspraken in het competitiereglement.

Artikel 8

Paren, die in enige serie wedstrijden waren ingedeeld in een bepaalde groep en hebben gespeeld, behouden hun recht -mits zij niet zijn gepromoveerd of gedegradeerd – op indeling in dezelfde groep.

Artikel 9

Een paar kan op eigen verzoek in een lagere groep worden ingedeeld, doch kan dan in die serie niet promoveren.

Artikel 10

Nieuw gevormde paren hebben recht op indeling indien zij zich binnen de door de TC gestelde termijn hebben aangemeld. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 1. een lid, dat een paar vormt met een speler uit dezelfde groep, heeft recht op plaatsing in die groep;
 2. een lid, dat een paar vormt met een speler uit een lagere groep of met een nieuw lid, zal in het algemeen de plaats in zijn groep kunnen behouden, indien zijn vorige partner niet meer aan de competitie deelneemt. Bij splitsing van paren zullen belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zijn de omstandigheden gelijk, dan zal geloot worden om de beschikbare plaatsen;
 3. nieuw toegetreden leden beginnen te spelen in de laagste groep van de club, tenzij de TC het wenselijk of gerechtvaardigd vindt spelers in een hogere groep te plaatsen.

Artikel 11

Voor wijzigingen tijdens de clubcompetitie gelden de volgende regels: splitsing van paren tijdens de lopende serie wedstrijden kan tengevolge hebben dat beide leden van het paar van deelneming worden uitgesloten. speelt een van de leden van een gesplitst paar de lopende serie uit met een invaller – zulks onder voorbehoud van goedkeuring van de TC – dan kunnen de reeds behaalde competitiepunten gehandhaafd blijven.

EXTERNE VIERTALLEN COMPETITIE

Artikel 12

In het algemeen kunnen paren zich vrij tot een team (bestaande uit vier, vijf of zes spelers)
vormen. De TC kan hiervan afwijken, indien het clubbelang dit vereist. Een paar, dat
weigert met een ander paar een team te vormen, kan van de competitie worden
uitgesloten

Artikel 13

Een team, dat zich heeft gehandhaafd in een bepaalde klasse én in ongewijzigde
samenstelling blijft spelen, heeft in het eerstvolgende seizoen recht op een plaats in die
klasse. Heeft promotie plaatsgevonden, dan geeft deze promotie het betrokken team recht
op een plaats in de verworven klasse.

Wanneer een team uit eigener beweging na afloop van een seizoen uit elkaar gaat
(wanneer bijvoorbeeld een paar het andere paar opzegt), dan heeft geen van de paren uit
het team recht op de plek van het team.

Artikel 14

Mocht zich splitsing van paren of viertallen tijdens de loop van de competitie voordoen,
dan kan een geheel nieuw viertal worden opgesteld. Indien het in de gegeven
omstandigheden wenselijk wordt geacht kan ook volstaan worden met de vervanging van
het gesplitste paar of van een enkele speler. Indien daartoe aanleiding is heeft de TC de
bevoegdheid wijziging in de samenstelling van een viertal aan te brengen.

Artikel 15

De TC vindt deelname aan de clubcompetities belangrijk. Een paar dat externe viertallen
voor Star speelt, wordt ook op de clubavond verwacht.

WEDSTRIJDEN IN CLUBVERBAND

Artikel 16

De TC zal steeds de paren c.q. de viertallen aanwijzen voor de wedstrijden in clubverband, met dien verstande dat de paren c.q. viertallen zoveel mogelijk in volgorde van sterkte worden opgesteld.

Artikel 17

De leider van deze wedstrijden neemt na de vaststelling van een speelperiode contact op met de betrokken spelers en met de aangewezen tegenpartij. Hij stelt in overleg met de tegenpartij een datum vast en stelt de best mogelijke vertegenwoordiging samen. Hij regelt zo nodig het invallen en het vervoer.

CLUBBEKERS

Artikel 18

Er worden jaarlijks zes clubbekers (wisselbekers) uitgereikt, voor de beste prestaties in het speelseizoen.

Door de TC wordt vastgesteld wie de winnaars zijn van deze bekers:

1. De Franz zur Lagetrofee voor de winnaar van het individuele toernooi.

2. De Keijserbokaal voor de winnaar(s) van de topintegraal.

3. De Sirebeker voor de speler of spelers, die in groep A het beste hebben gescoord.

4. De Jacques Buth-beker voor de speler of spelers die in alle interne en externe wedstrijden, die zijn gespeeld voor Star, het beste hebben gepresteerd.

5. De Jan Meijertrofee voor de winnaars van de Kerstdrive.

6. De Ans Zijpbeker voor het uit twee Starleden bestaande paar dat de hoogste score heeft gehaald in de A-groep (open inschrijving) bij de Star Grand Café Tour.

Artikel 19

Ten aanzien van de hierboven genoemde wisselbekers worden jaarlijks nadere reglementen en of bepalingen door de TC opgenomen in het competitiereglement.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 20

Elk lid is verplicht zo tijdig mogelijk de leider van de clubcompetitie, de viertallenleider, de leider van de wedstrijden in clubverband bericht van verhindering te geven. Het lid dient zich aan de door de betrokken leider gegeven aanwijzingen te houden.

SLOTBEPALING

Artikel 21

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Wanneer de TC om haar moverende redenen van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken zal zij hiervoor van geval tot geval toestemming van het bestuur moeten verkrijgen.

Competitiereglement 2023-2024

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 27 juni 2023

Algemeen

Artikel 1

Dit competitiereglement geldt voor wedstrijden georganiseerd door B.C. Star tijdens de clubavonden, als aanvulling op Wedstrijdreglement (aanvulling op de spelregels) van de Nederlandse Bridgebond, gewijzigd 20 september 2017 en het Reglement Technische Commissie.

Artikel 2

De clubavond is de dinsdagavond. De wedstrijden vangen aan om 19.45 uur. Wie later binnenkomt loopt de kans niet meer ingedeeld te kunnen worden. De speellocatie is het Denksportcentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht, tel. 030 – 275 99 88.

Artikel 3

Systeemkaarten zijn verplicht, waarbij bijzondere afspraken duidelijk zichtbaar zijn op de voorkant. De stop- en alerteringsregels zijn van toepassing.

Artikel 4

Het gebruik van Bruine Stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) is alleen toegestaan tijdens de interne parencompetities in de A-lijn, mits dit van tevoren is goedgekeurd door van de TC.

Artikel 5

Voor te laat aanwezig zijn en overschrijden van de maximale speeltijd van een ronde kan een waarschuwing of speelstraf worden opgelegd conform het Wedstrijdreglement van de NBB. Er kan niet worden nagespeeld.

Interne Viertallencompetitie

Artikel 6

De viertallencompetitie gaat over zes of zeven avonden, per avond worden twee wedstrijden van 14 spellen tegen verschillende teams gespeeld volgens het (vertraagde) Zwitserse systeem. Er wordt niet van tegenstander gewisseld.

De TC deelt de eerste avond in, de laatste avond is de finaleavond.

Artikel 7

De vier beste teams in de stand na de voorlaatste speelavond komen in aanmerking voor de play-offs, mits zij minstens vier speelavonden aanwezig zijn geweest én de laatste avond kunnen spelen.

Op de finaleavond worden de halve finales over 14 spellen gespeeld, waarbij het hoogst genoteerde team zijn tegenstander mag kiezen. De winnaars én verliezers van de halve finales spelen op de laatste speelavond de finales over 14 spellen om de plekken 1 tot en met 4.

Indien een play-off wedstrijd gelijk eindigt (in IMP), is het team dat in de stand na de voorlaatste speelavond hoger geëindigd is, de winnaar van de wedstrijd. Er geldt geen Carry over.

De overige teams blijven spelen volgens het Zwitsers systeem, afhankelijk van het aantal teams kan de TC een andere opzet kiezen voor de overige teams.

Artikel 8

Om in de eindstand te worden opgenomen mag een viertal niet meer dan 2 speelavonden afwezig zijn geweest. Indien een viertal verhinderd is te spelen, dan wel met een of meerdere invallers speelt, moet de captain dit melden conform artikel 18.

Wil men incidenteel deelnemen of wil een losse speler of een los paar spelen, dan meldt men dat op dezelfde manier. De TC beslist of dit mogelijk is.

Artikel 9

Indien een team zich tijdig heeft afgemeld voor een viertallenavond conform artikel 18, geldt een vervangende score van eigen gemiddelde met een maximum van 10 WP.

Indien een team zich tijdig heeft afgemeld en er sprake is van clubbelang, geldt een vervangende score van eigen gemiddelde.  

Indien een team zich niet tijdig heeft afgemeld, geldt een vervangende score van het eigen gemiddelde – 3 WP met een maximum van 7 WP. Indien een team zich niet voor aanvang clubavond heeft afgemeld, geldt een vervangende score van 0 WP. De vervangende score geldt voor beide wedstrijden van de speelavond.

Topintegraal (TI)

Artikel 10

De topintegraal wedstrijden worden volgens het halve Barometersysteem gespeeld. Er wordt een serie van 3 wedstrijden gespeeld. Er wordt een individueel eindklassement opgemaakt. Om voor klassering in aanmerking te komen (Keijserbokaal) en clubkampioenschap (Jacques Buth beker) dient een speler minimaal twee wedstrijden gespeeld te hebben. Voor de niet gespeelde avonden geldt een vervangende score van eigen gemiddelde – 3%.

Zomercompetitie

Artikel 11

De zomerserie bestaat uit zeven of acht ronden. De uitslag wordt berekend in IMP. Er wordt een persoonlijke eindstand opgemaakt (op basis van gemiddelde IMP’s), die meetelt voor het clubkampioenschap (Jacques Buth-beker). Om in de competitiestand opgenomen te worden, dient een speler minimaal vier keer gespeeld te hebben.

Artikel 12

Niet-leden betalen een vooraf door het bestuur vastgestelde bijdrage.

Interne Parencompetitie

Artikel 13

Aan de competities kan worden deelgenomen door paren en drietallen. Alleen spelende clubleden kunnen deelnemen aan de interne parencompetitie.

Artikel 14

De uitslag wordt berekend volgens de Butlermethode (Butler) of in procenten (Paren).

Artikel 15

Tijdens de clubavonden wordt er op sterkte ingedeeld volgens de Clubranking (Parenrankings). Hierbij tellen de laatste vijf scores per speler mee, ongeacht of dat Butler of Paren is. Bij invallers, combiparen en driemanschappen telt de persoonlijke Clubranking van de opgestelde spelers. De paren worden in aantallen evenwichtig over de lijnen verdeeld. Het minimumaantal paren per lijn is bij de Butler 10 en bij de Paren 12.

Artikel 16

Per jaar worden er vier competities gespeeld, elk ingedeeld in drie groepen. De groepsindeling wordt bepaald door de parenranking bij aanvang van de competitie. De competitiestand wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal tijdens de competitie behaalde rankingpunten per paar. Om in de eindstand van een competities opgenomen te worden, dient een paar minimaal vier keer in de competitie gespeeld te hebben.

Artikel 17

De TC kent op basis van speelsterkte aan nieuwe leden en invallers een Clubranking toe.

Af- en aanmelden

Artikel 18

Voor de Interne Viertallencompetitie is afmelden verplicht conform artikel 20.

Bij verhindering dient men zich uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de wedstrijd af te melden.

Artikel 19

Voor de Interne Parencompetities kan een paar kiezen om: 

 1. Altijd ingedeeld te worden, bij verhindering is afmelden verplicht tot uiterlijk 18.00 uur dezelfde speeldag, conform artikel 20.
 2. Af en toe mee te spelen, bij deelname is aanmelding verplicht tot uiterlijk 18.00 uur dezelfde speeldag, conform artikel 20.

Artikel 20

Voor af- en aanmeldingen en het doorgeven van invallers dient het e-mail formulier op de website https://bcstar.nl gebruikt worden. Meldingen worden doorgestuurd naar de TC-leden die de indeling verzorgen. Het is niet mogelijk om telefonisch of persoonlijk af te melden.

Aanmeldingen zijn zeer gewenst voor een Topintegraal en de Zomercompetitie.

Invallers

Artikel 21

Invallers dienen tot uiterlijk 19.00 uur dezelfde speeldag te worden gemeld aan de TC conform artikel 20.

Artikel 22

Invallen door niet-leden is toegestaan. Een niet-lid mag maximaal 2 keer per vijf opvolgende avonden spelen. Niet-spelende clubleden mogen onbeperkt invallen.

Artikel 23

Meespelen van een paar, waarvan beide spelers geen lid zijn, kan op een Topintegraal, gedurende de Zomercompetitie, maximaal 2 avonden bij de Interne Parencompetitie en als reserve bij de Interne Viertallencompetitie. 

Protest

Artikel 24

Wil men in beroep gaan tegen een beslissing van de arbiter bij een van de clubwedstrijden, dan dient daarvoor een protestformulier te worden ingediend bij de dienstdoende arbiter. Protesteren kan tot een half uur na afloop van de speelavond. Het protest wordt indien mogelijk nog dezelfde avond behandeld door het protestcomité. Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding. Bij een protest hoort een protestgeld van 15 euro.

Artikel 25

De uitslag van het protestcomité is bindend voor de uitslag van de avond.

Het protestcomité bepaalt of het protestgeld wordt teruggegeven.

Slotbepaling

Artikel 26

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Wanneer de TC om haar moverende redenen van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken, zal zij hiervoor van geval tot geval toestemming van het bestuur moeten verkrijgen.

Reglement clubbekers 2019-2020

Vastgesteld door de TC op 12 februari 2020

Er worden jaarlijks zes clubbekers (wisselbekers) uitgereikt. Door de TC wordt vastgesteld wie de winnaar is / winnaars zijn van deze bekers.

 1. De Franz zur Lage trofee voor de winnaar van het individuele toernooi.
 2. De Jan Meijer trofee voor de winnaar van de kerstdrive.
 3. De Keijserbokaal voor de winnaar(s) van de topintegraal.
 4. De Sirebeker voor de speler of spelers, die in groep A het beste hebben gescoord in de interne parencompetities.
 5. De Jacques Buth-beker voor de speler of spelers die in alle interne en externe wedstrijden, die zijn gespeeld voor Star het beste hebben gepresteerd.
 6. De Ans Zijpbeker voor het hoogst eindigende Star-paar van de Star Grand Café Tour.

Reglement Sirebeker:

Puntentoekenning Butler I en II en Howell I en II (alleen in groep A)

1e plaats

10 punten

2e plaats

7 punten

3e plaats

5 punten

4e plaats

3 punten

5e plaats

1 punt

Reglement Jacques-Buth-beker:

Puntentoekenning in interne clubwedstrijden

 

plaats

 

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Butler I en Turbobutler (iedere groep)

35

25

15

5

           

Howell I en II (iedere groep)

35

25

15

5

           

Top integraal

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Zomercompetitie

35

30

25

20

15

10

5

 

   

Individueel

25

20

15

10

5

         

Interne viertallen

35

30

25

20

15

10

5

     

 

Puntentoekenning in externe clubwedstrijden

Bij de externe viertallen wedstrijden is het toe te kennen aantal punten afhankelijk van het aantal teams in de klasse waarin wordt gespeeld.

 

plaats

Externe viertallen

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Meesterklasse (10 teams)

50

30

15

5

           

1e divisie (24 teams)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

2e divisie (14 teams)

50

40

30

20

10

5

       

Hoofdklasse, 1e en 2e klasse (8 ­teams)

50

30

15

5

           

 

 

plaats

NBB- en Hoofdklasse beker

1e

2e

3e

4e

Finale

30

20

10

5

Voor iedere gewonnen wedstrijd in een (voor)ronde wordt aan de deelnemende spelers 10 punten toegekend.

Enkele opmerkingen:

 • Clubbekers worden alleen uitgereikt aan spelers die het gehele seizoen lid zijn geweest van Star.
 • De genoemde punten in de verschillende tabellen zijn per speler .
 • Wanneer in een competitie twee of meer paren/viertalen gelijk eindigen krijgt iedere speler van dit paar/viertal de punten voor de betreffende plaats toegewezen. Eindigen bijvoorbeeld twee paren/viertallen ex aequo op de eerste plaats, dan krijgen de spelers van beide paren/viertallen het aantal punten dat bij de eerste plaats hoort. De spelers van het volgende paar/viertal krijgen de punten bij behorende bij de derde plaats
 • Voor het toekennen van de punten voor de Jacques-Buth-beker en de Sirebeker geldt wat betreft de zomercompetities, de Butler- en de Howell-competities de parenstand van die competitie.
 • Voor het toekennen van de punten voor de Jacques-Buth-beker geldt wat betreft de TI en de zomercompetitie individuele stand van deze competitie. Spelers die gelijk eindigen krijgen allen de punten die bij deze plaats horen. Eindigen bijvoorbeeld twee spelers ex aequo op de 1e  plaats, dan krijgen beide spelers het aantal punten dat behoort bij de 1e De volgende in de rangschikking krijgt dan de punten behorende bij de 3e plaats.
 • Punten die gelden voor een serie wedstrijden worden alleen toegekend als de speler meer dan 50% hiervan heeft meegespeeld.
 • Het seizoen begint met de zomercompetitie.
 • Bij meerdere winnaars wordt aan ieder van hen de trofee toegekend.
 • Het reglement voor de clubbekers wordt ieder jaar opnieuw door de TC vastgesteld en eventueel aangepast aan de actuele situatie.
 • Bij eventuele twijfelgevallen beslist de TC.
 • Winnaars van de verschillende clubbekers worden vermeld in de eregalerij op de site.